Regulamin ForFin 2023

Forum Finansów i Inwestycji

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w ForFin 2023 – Forum Finansów i Inwestycji, które odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada 2023 r. (dalej „Forum Finansów i Inwestycji” lub „ForFin 2023”) na PGE Narodowy w Warszawie.
 2. Forum Finansów i Inwestycji odbywać się będzie w następujących godzinach w dniu 24 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 21:00, w dniu 25 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 21:00.
 3. Organizatorem ForFin 2023 – Forum Finansów i Inwestycji jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958 oraz REGON: 932116787 (dalej „SII”, „Organizator”). Dane kontaktowe Organizatora: numer telefonu: 71 332 95 60, adres e-mail: biuro@sii.org.pl
 4. Uczestnikiem ForFin 2023 – Forum Finansów i Inwestycji może zostać każdy, kto wypełni Formularz Zapisu, zaakceptuje niniejszy Regulamin. (dalej „Uczestnik”).
 5. Udział w ForFin 2023 – Forum Finansów i Inwestycji jest bezpłatny.
 6. Oficjalny serwis internetowy ForFin 2023 – Forum Finansów i Inwestycji znajduje się pod adresem: www.forumfinansow.pl

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W FORFIN 2023 – FORUM FINANSÓW I INWESTYCJI

 1. W celu zgłoszenia udziału w Forum Finansów i Inwestycji należy wypełnić elektroniczny formularz zapisu dostępny pod adresem https://event.meetingapplication.com/forum-finansow/ („Formularz Zapisu”) podając imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin i wysłać Formularz Zapisu naciskając przycisk z napisem „Zarejestruj się”.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Forum Finansów i Inwestycji na adres poczty elektronicznej dokonującego zgłoszenie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia wraz z biletem wstępu na Forum Finansów i Inwestycji w formie pliku w formacie PDF (wraz z QR kodem).
 3. Po skutecznym dokonaniu zgłoszenia udziału w Forum Finansów i Inwestycji Uczestnik powinien przed rozpoczęciem wydarzenia, w zależności od rodzaju biletu i wybranego sposobu udostępnienia nabywania biletu internetowego:
 • wydrukować bilet internetowy lub
 • pobrać bilet internetowy w formacie PDF na urządzenie mobilne.
 1. W celu poprawnego wydrukowania biletu należy skorzystać ze sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 z rozdzielczością min. 300 dpi.
 2. Do zapisania biletu na urządzeniu mobilnym wymagane jest posługiwanie się urządzeniem z obsługą plików PDF, wyposażonym w ekran pozwalający na wyświetlenie obrazów w rozmiarze nie mniejszym niż 3 cale (bilet w „wersji elektronicznej”).
 3. Uczestnik ma prawo wstępu na Forum Inwestycji wyłącznie za okazaniem biletu wstępu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w formie wydruku lub w wersji elektronicznej.
 4. Uczestnik ma prawo wstępu na Forum Inwestycji i Finansów wyłącznie w godzinach określonych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Przebywanie na terenie PGE Narodowy poza godzinami odbywania się Forum Finansów i Inwestycji jest zabronione.

3. PROGRAM FORFIN 2023 – FORUM FINANSÓW I INWESTYCJI

 1. Program Forum Finansów i Inwestycji dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia – www.forumfinansow.pl/program
 2. Organizator ustala program Forum Finansów i Inwestycji oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie, w szczególności do zmian rozkładu czasowego i kolejności realizacji poszczególnych punktów programu. Zmiany w programie Forum Finansów i Inwestycji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator niezwłocznie publikuje na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu wszelkie aktualizacje informacji i zmiany dotyczących programu Forum Finansów i Inwestycji.
 4. W trakcie Forum Finansów i Inwestycji Uczestnicy będą mieli możliwość:
  1. udziału w wykładach,
  2. udziału w panelach dyskusyjnych o tematyce finansowo-inwestycyjnej,
  3. spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych i innych podmiotów świadczących usługi w branży finansowej obecnych na targach odbywających się w ramach Forum Finansów i Inwestycji,
  4. otrzymania materiałów konferencyjnych.
 1. Organizator zastrzega, że niektóre wykłady, panele dyskusyjne oraz targi odbywają się równolegle. Uczestnik może dobrowolnie wybrać w których wykładach, panelach dyskusyjnych lub targach chce uczestniczyć w przypadku, gdy odbywają się one równolegle.

4. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W FORUM FINANSÓW I INWESTYCJI

 1. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Forum Finansów i Inwestycji ani powrotu.
 2. Wszelkie indywidualne wydatki Uczestnika Forum Finansów i Inwestycji związane z korzystaniem dodatkowych usług takich jak np. bar, parking, itp., będą pokrywane indywidualnie przez Uczestnika Forum Finansów i Inwestycji we własnym zakresie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Forum Finansów i Inwestycji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
 4. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Imprezy z powodu siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą, w szczególności należy rozumieć: działania rządowe, strajki (za wyjątkiem strajku we własnej organizacji), klęski żywiołowe, działania wojenne, pożary epidemie uniemożliwiające całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy, a Uczestnik nie będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia szkód wyrządzonych w PGE Narodowy w związku z uczestnictwem w Forum Finansów i Inwestycji i ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Forum Finansów i Inwestycji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Forum Finansów i Inwestycji lub interwencji w jego trakcie, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia jego uczestników lub ich mienia.
 7. Rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej przebiegu Forum Finansów i Inwestycji jak również rozpowszechnianie uzyskanych w ww. sposób materiałów w jakiejkolwiek formie w całości lub we fragmentach jest zabronione.
 8. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Forum Finansów i Inwestycji są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do preferencyjnego traktowania członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W szczególności chodzi takie preferencje jak pierwszeństwo zajmowania miejsc na salach wykładowych.

5. DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych Uczestników Forum Finansów i Inwestycji jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, posiadające numer KRS: 0000025801, NIP: 8942573958 i REGON: 932116787., ul. Świt 79D 52-225 Wrocław, tel. 71 332 95 60, e-mail. biuro@sii.org.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych: tel. 71 332 95 60, e-mail: biuro@sii.org.pl
 3. Cele przetwarzania danych: dane osobowe Uczestników Forum Finansów i Inwestycji będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o udział w Forum Finansów i Inwestycji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”; przekazywania bieżących komunikatów organizacyjnych i informacji związanych z uczestnictwem w Forum Finansów i Inwestycji i świadczonymi usługami w trakcie Forum Finansów i Inwestycji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”; wykonania ciążących na Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych obowiązków prawnych, np. wystawiania, przechowywania faktur, czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”; dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie usprawiedliwiony interes”; marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 li. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Forum Finansów i Inwestycji zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 4. Zakres danych: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych będzie przetwarzać: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Uczestnika Forum Finansów i Inwestycji,
 5. Czas przetwarzania danych: Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (nie dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy); czas, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy (6 lat od zakończenia umowy); czas do momentu wycofania zgody.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich: Dane osobowe Uczestników Forum Finansów i Inwestycji nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 7. Odbiorcy danych: Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Forum Finansów i Inwestycji będą mogły być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, np. naszym księgowym, dostawcą usług technicznych, bankom.
 8. Uprawnienia Klienta: Mogą Państwo złożyć do Organizatora wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych); sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe; przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO; usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
 9. Wycofanie zgody: Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
 10. Osoby Trzecie: Dane osobowe osób zapisujących się do udziału w Forum Finansów i Inwestycji nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 Regulaminu.
 11. Uczestnik Forum Finansów i Inwestycji wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Forum Finansów i Inwestycji, tj. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000025801) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późn. zm,) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z późn. zm.) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. zamieszczanie i publikowanie, na stronach internetowych, prezentacjach w celu wykorzystania do informowania o Forum Finansów i Inwestycji oraz promocji kolejnych edycji wydarzenia.

6. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Uczestnikowi ForFin 2023 – Forum Finansów i Inwestycji, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z późn. zm.) służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie Usługi. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora (adres: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław) lub drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail: biuro@sii.org.pl
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże zgłaszającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli zgłaszający reklamację wyrazie zgodę na taką formę. W przypadku, gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Usługodawca rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty e-mail, z którego została wysłana reklamacja, chyba że zgłaszający wskazał inny adres email do korespondencji w sprawie reklamacji.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, osoba ją zgłaszająca powinna dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto, reklamacja musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika Forum Finansów i Inwestycji będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator przekaże zgłaszającemu reklamację na papierze lub pocztą elektroniczną oświadczenie o:
 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Organizator wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązania sporu.
 2. Organizator wskazuje, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przewiduje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą administrowanej przez Komisję Europejską platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Forum Finansów i Inwestycji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego powodu jakichkolwiek kosztów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 t.j. ze zm.) z oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t.j. ze zm.)
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2023 r.